Voor de aangifte inkomstenbelasting hebben wij de volgende gegevens van u nodig. We hebben ze per categorie op een rij gezet.

Algemeen

 • de uitnodigingsbrief van de Belastingdienst tot het doen van aangifte inkomstenbelasting

Persoonlijke gegevens

 • uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer
 • uw legitimatiebewijs, waaruit uw persoonlijke gegevens, als het burgerservicenummer (BSN), geboortedatum blijken en eventueel ook deze gegevens van uw partner en kinderen
 • uw IBAN (rekeningnummer)
 • uw DigiD
  Doet u samen met uw fiscale partner aangifte? Houd dan allebei uw eigen DigiD bij de hand.

Inkomsten

 • alle jaaropgaven over 2017 van uw werkgevers, uitkeringen, AOW, pensioenen e.d.
 • bij overige inkomsten uit werkzaamheden, onderneming e.d. het overzicht van de inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden
 • de betaalbewijzen van de bedragen van de ontvangen partneralimentatie en het afschrift van het echtscheidingsconvenant, voor zover niet eerder aangeleverd

Wonen

 • de WOZ-waarde van uw huis over 2017
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente heeft ontvangen.
 • jaaropgave(n) van uw hypotheek, overzichten van woningleningen bij familie, uw BV, etc.
 • Bij aan- en/of verkoop van uw woning of bij- of oversluiten van uw hypotheek de notarisafrekeningen
 • Indien u erfpacht betaald, de nota’s / betalingbewijzen van erfpacht

Bank- en spaarrekeningen / beleggingen / kapitaalverzekeringen / schulden

 • jaaroverzichten 2017 van uw bank- en spaarrekeningen, tevens schulden, leningen, kredieten aan banken, studieschulden en andere kredietmaatschappijen, financiers ( in ieder geval de saldi per 1 januari 2017)
 • jaaroverzichten 2017 van uw beleggingen ( effecten, dividendafrekeningen en ingehouden binnenlandse en buitenlandse belastingen)
 • waardeopgaven van onroerende zaken die u als belegging of tweede woning aanhoudt
 • jaaroverzicht 2017 waaruit de waarde van de kapitaalverzekering blijkt en de informatie of deze waarde in uw aangifte inkomstenbelasting dient te worden vermeld

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk dan aan:

 • giften
 • zorgkosten, de nota’s hiervan , kijk hier welke zorgkosten aftrekbaar zijn
 • betaalde partneralimentatie, naast betalingsbewijzen ook de gegevens van uw (ex) partner
 • betaalde studiekosten, de nota’s hiervan
 • lijfrentepremies / stortingen op lijfrentespaarrekeningen, naast betalingsbewijzen een kopie van de lijfrentepolis, het clausuleblad, de verklaring pensioenaangroei 2016 ( factor A) en indien beschikbaar: de opgave van de verzekeraar / bank inzake de betaalde premie van de lijfrenteverzekering / gestorte bedragen op de lijfrentespaarrekening
 • premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, naast betalingsbewijzen een kopie van de polis en indien beschikbaar: de opgave van de verzekeraar van de betaalde premies
 • reiskosten, woning werk per openbaar vervoer vervoersverklaring of reisverklaring.

Voorlopige aanslagen / beschikkingen toeslagen

 • voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2017 / 2018
 • voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2017 / 2018
 • ontvangen beschikkingen toeslagen 2017 / 2018, uitsluitend te downloaden via uw DigiD-code of een aan ons te verlenen machtigingscode toeslagen

Overig

 • monumentenpanden
 • ter beschikking gesteld vermogen aan verbonden persoon of BV
 • inkomsten uit aanmerkelijk belang