Voor uw aangifte inkomstenbelasting ontvangen wij graag van u de hierna genoemde gegevens die wij per categorie als groep hebben vermeld.

Algemeen

 • De uitnodigingsbrief van de belastingdienst tot het doen van aangifte inkomstenbelasting.

Persoonlijke gegevens

 • Uw legitimatiebewijs, waaruit uw persoonlijke gegevens, als het burgerservicenummer (BSN), geboortedatum blijken en eventueel ook deze gegevens van uw partner en kinderen, alsmede uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
 • uw IBAN – bankrekeningnummer;
 • de DigiD-machtigingscode voor de toeslagen 2018 / 2019 of uw DigiD van uzelf en eventueel van uw fiscale partner.
 • de eventuele machtigingscode van de belastingdienst / Logius voor zover door ons aangevraagd met betrekking tot de vooringevulde aangifte.

Inkomsten

 • alle jaaropgaven over 2018 van uw werkgevers, uitkeringen, AOW, pensioenen e.d.;
 • bij overige inkomsten uit werkzaamheden, onderneming e.d. het overzicht van de inkomsten en uitgaven,  bezittingen en schulden.
 • de betaalbewijzen van de bedragen van de ontvangen partneralimentatie en het afschrift van het echtscheidingsconvenant, voor zover niet eerder aangeleverd.

Wonen

 • De aanslag onroerende zaakbelasting 2018 van de WOZ-waarde van uw woning met peildatum 1 januari 2017;
  (Deze waarde staat vermeld op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente heeft ontvangen.)
 • Jaaropgave(n) van uw hypotheek, overzichten van woningleningen bij familie, uw BV etc.;
 • Bij aan- en/of verkoop van uw woning of bij af- of oversluiten van uw hypotheek de notarisafrekeningen, kosten met betrekking tot de aan- en/of verkoop (makelaar, hypotheekadviseur, kadaster);
 • Indien u erfpacht betaalt de nota’s / betalingsbewijzen van erfpacht.

Bank- en spaarrekeningen / beleggingen / kapitaalverzekeringen / schulden

 • jaaroverzichten 2018 van uw bank- en spaarrekeningen, tevens schulden, leningen, kredieten aan banken, studieschulden en andere kredietmaatschappijen, financiers (in ieder geval de saldi per 1 januari 2018);
 • jaaroverzichten 2018 van uw beleggingen (effecten, dividendafrekeningen en ingehouden binnenlandse en buitenlandse belastingen);
 • waardeopgaven van onroerende zaken die u als belegging of tweede woning aanhoudt;
 • van verhuurde woningen, de opgave van de kale huur bij aanvang kalenderjaar of eerste huurperiode;
 • jaaroverzicht 2018 waaruit de waarde van de kapitaalverzekering blijkt en de informatie of deze waarde in uw aangifte inkomstenbelasting dien te worden vermeld.

Aftrekposten

 • giften, graag de betalingsbewijzen van de giften aanleveren. Bij periodieke giften aan goede doelen ontvangen wij graag een afschrift van de (notariële) overeenkomst periodieke giften. Mocht u deze niet hebben, dan kunt u in overweging nemen om een overeenkomst periodieke giften op te laten stellen waarmee u het betreffende goede doel tenminste vijf jaar ondersteunt en de gift onder voorwaarden in aftrek komt zonder de aftrekbeperking. Wij kunnen u hierbij begeleiden.
 • zorgkosten, hiervan is in ieder geval niet aftrekbaar, de betaalde premies aan de zorgverzekeraar en het wettelijk / vrijwillig eigen risico. In de overige situaties ontvangen wij graag:
  1. de nota’s en/of bankafschriften;
  2. de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering;
  3. Als u een voorgeschreven dieet volgt de dieetverklaring van uw arts of diëtist.
 • betaalde partneralimentatie, dan ontvangen wij ook graag:
  1. de betalingsbewijzen
  2. de gegevens als de naam, geboortedatum, BSN (burgerservicenummer) en woonadresgegevens van uw (ex-)partner;
  3. het afschrift van het eichtscheidingsconvenant.
 • Studiekosten, hiervan ontvangen wij graag:
  1. de nota’s en/of bankafschriften;
  2. de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering.
 • lijfrentepremies / stortingen op lijfrentespaarrekeningen, dan verzoeken wij ons ook te doen toekomen:
  1. de kopie van de lijfrentepolis, tenzij eerder verstrekt;
  2. het clausuleblad;
  3. de betalingsbewijzen;
  4. de verklaring pensioenaangroei 2016 (factor A), zo nodig ook van voorgaande jaren;
  5. indien beschikbaar: de opgave van de verzekeraar / bank inzake de betaalde premie van de lijfrenteverzekering / gestorte bedragen op de lijfrentespaar- en beleggingsrekening.
 • premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  1. de kopie van de polis, tenzij eerder verstrekt;
  2. de betalingsbewijzen;
  3. indien beschikbaar: de opgave van de verzekeraar van de betaalde premies.
 • reiskosten woning werk per openbaar vervoer de openbaar vervoersverklaring of reisverklaring.

Voorlopige aanslagen / beschikkingen toeslagen

 • voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2018 / 2019;
 • voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2018 / 2019;
 • ontvangen beschikkingen toeslagen 2018 / 2019, uitsluitend te downloaden via uw DigiD – code of een aan ons te verlenen machtgingscode toeslagen.

Overige

 • Monumentenpanden;
 • Terbeschikking gesteld vermogen aan verbonden persoon of BV;
 • Inkomsten uit aanmerkelijk belang (genoten dividenden uit een BV waarin u een aanmerkelijk belang heeft c.q. de verkoopopbrengst hiervan.

Bij voorkeur en indien mogelijk ontvangen wij uw gegevens digitaal. Als dat voor u niet mogelijk is, dan kunt u ook een afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunnen wij deze gegevens scannen en vervolgens digitaal opslaan en hierna verwerken in ons systeem.